میزان تولید گازکربنیک در جهان و افزایش آن نسبت به سالهای گذشته

جهان سالانه 33 میلیارد تن گازکربنیک تولیدمی کند:

رشد گازکربنیک در سال های 2017 و 2018 بیشتر مربوط به کشورهای غیر OECD ، به طور عمده جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه بوده است. به طور کلی کشورهای غیر OECD نرخ رشد بالاتر از 2٪ را در هر دو سال نشان داده اند و انتشار آنها در سال 2018 از 20 میلیارد تن فراتر رفته است.

آژانس بین المللی انرژی یا IEA میزان تولید سالیانه گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت و تجزیه و تحلیل آن را ارائه می کند. انتشار این گزارش برای تحلیلگران و سیاست گذاران در بسیاری از مجامع بین المللی به ابزاری اساسی تبدیل شده است. داده های موجود در این گزارش مربوط به انتشار گازهای دی اکسید کربن برای 150 کشور از 1971 تا 2017 است. میزان گازهای گلخانه ای با استفاده از داده های انرژی پایگاه IEA و عوامل انتشار مندرج در دستورالعمل های IPCC 2006 محاسبه شده است.

انتشار گازکربنیک ناشی از احتراق سوخت تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل و فاکتورها از جمله رشد جمعیت ، تولید ناخالص داخلی و تأمین انرژی قرار می گیرد. انتشار دی اکسید کربن (گازکربنیک) در بخش تولید برق ، حدود 40٪ از کل انتشار می باشد که عواملی همچون میزان تولید برق، بازده تولید ، سهم و نوع سوخت فسیلی بر آن تأثیر می گذارند. نمودار زیر نشان دهنده میزان انتشار گازهای گلخانه ای در جهان می باشد:

نمودار زیر سهم انواع سوخت و تولید برق را نشان می دهد:

انتشار جهانی گازکربنیک ناشی از احتراق سوخت پس از سه سال ثبات دوباره افزایش یافت و در سال 2017  به 32.8 میلیارد تن رسید. داده های آماری نشان می دهد که با رشد اقتصادی، افزایش بهره وری انرژی و کند شدن نفوذ تجدید پذیرها این مقدار در سال 2018 حتی سریعتر رشد کرده است. 

همانطور که در چند سال گذشته نیز اتفاق افتاده است این رشد در سال های 2017 و 2018 بیشتر مربوط به کشورهای غیر OECD ، به طور عمده جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه بوده است. به طور کلی کشورهای غیر OECD نرخ رشد بالاتر از 2٪ را در هر دو سال نشان داده اند و انتشار آنها در سال 2018 از 20 میلیارد تن فراتر رفته است.

منبع: iea zistonline

Top