یخ خشک، دی اکسید کربن جامد است که از جامد به گاز تبدیل شده و جلوه زیبایی رو به تصویر میکشد.

 رقص یخ خشک در محیط و فضاهای مختلف:

یخ خشک

Top