تغییر در بزرگترین بازار کربن جهان

تغییر در بزرگترین بازار کربن جهان

بزرگترین بازار تجارت کربن در جهان، تحت برنامه های تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا برای کاهش سریعتر انتشار گازهای گلخانه ای در این دهه، اصلاح خواهد شد.

طبق سیستم تجارت آلاینده های اتحادیه اروپا (ETS) کارخانه ها و نیروگاه های برق مجبور به خرید مجوزهای آلودگی برای پوشش گازهای گلخانه ای خود هستند در حالی که شرکت های هواپیمایی برای پروازهای داخل اروپا باید این کار را انجام دهند.

مدارک نشان می دهد که کمیسیون اروپا هفته آینده، برای کاهش حداقل ۵۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به سطح 1990، تا سال 2030، گزینه هایی را ارائه می دهد که برای تحقق هدف جدید در نظر گرفته شده اند.

هدف کنونی این اتحادیه برای کاهش 40 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 ، برای رسیدن به هدف این اتحادیه برای انتشار صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ کافی نیست.

هدف جدید، که نیاز به تصویب دولت ها و پارلمان اروپا دارد می تواند هم با کاهش تولید گازهای گلخانه ای و هم با حذف آنها از جو محقق شود.

همچنین به محدودیت بیشتری در تعداد مجوزها در بازار کربن نیاز است و نرخ کاهش این محدودیت در هر سال باید بیشتر از میزان برنامه ریزی شده کنونی یعنی 2.2 درصد باشد.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد می دهد که مجوزهای رایگان برای شرکت های هواپیمایی کاهش یابد، در حالی که تغییر در مالیات سوخت های فسیلی می تواند به کاهش تولید گازهای گلخانه ای کمک کند که می تواند باعث گران شدن سوخت جت شود.

منبع: reuters،zistonline


لیست اخبار
Top