ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

نیتروژن

نیتروژن

نیتروژن | Nitrogen نیتروژن یا ازت یکی از...

هلیوم

هلیوم

هلیوم | Helium هلیوم یک گاز نجیب و...

گاز کربنیک

گاز کربنیک

گاز کربنیک | Carbon dioxide گاز کربنیک یک...

یخ خشک

یخ خشک

یخ خشک | dry ice یخ خشک یکی...

X