ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

نیتروژن

نیتروژن | Nitrogen نیتروژن یا ازت یکی از عنصرهای شیمیایی در ...

جزئیات

هلیوم

هلیوم | Helium هلیوم یک گاز نجیب و بی‌رنگ است که ...

جزئیات

گاز کربنیک

گاز کربنیک | Carbon dioxide گاز کربنیک یک ترکیب شیمیایی است ...

جزئیات

یخ خشک

یخ خشک | dry ice یخ خشک یکی از اشکال جامد ...

جزئیات
X